Public
Authored by Vạn Sự 💬

Những ngày Vía Quan Âm và ý nghĩa ngày Vía Quan Âm

Ngày Vía Quan Âm là một trong những đại lễ quan trọng của Phật giáo. Vào ngày này, ở các nơi chùa chiền của Phật giáo đều sẽ tổ chức lễ nhỏ mừng ngày Vía Quan Âm, ngoài ra một số người theo đạo tín thờ Quán Thế Âm cũng có thể tổ chức tại gia lễ cúng Quan Âm và tiệc chay.

Điều đặc biệt là ngày lễ này không có rơi vào riêng một ngày mà có những ba ngày khác nhau. Ba ngày quan trọng của Đức Quán Thế Âm không thể không biết Ngày vía Quan Âm: Tam đại ngày của Đức Quan Âm.

Những ngày Vía Quan Âm Tượng thờ Quán Thế Âm - Những ngày Vía Quan Âm

Bức tượng Đức Quán Thế Âm

Ngày Vía Quan Âm là cách gọi chung cho ba ngày lễ về Đức Quán Thế Âm. Về Đức Quán Thế Âm có rất nhiều điều để nói, bởi ngài có địa vị vô cùng quan trọng trong hệ thống Phật giáo và cả ở dâng qian. Ngày Vía Quan Âm có thể trở thành lễ quan trọng không thể thiếu được tầm quan trọng vị thế của ngài. Tìm hiểu qua bài Ngày Vía Quan Âm là ngày của ai để biết.

Ba ngày Vía Quan Âm này được tính theo lịch âm là ba ngày 19 tháng 2, ngày 19 tháng 4 và ngày 19 tháng 9. Mỗi ngày Vía Quan Âm lại có ý nghĩa khác nhau, ngày 19 tháng 2 là ngày Quán Thế Âm đản sinh, 19 tháng 4 là ngày Vía Quan Âm thành đạo và cuối cùng là ngày Vía Quan Âm xuất gia.

Tuy ngày Vía Quan Âm là có xác định cụ thể, nhưng bởi vì ngày Vía Quan Âm được tính theo lịch âm nên cụ thể cũng không dễ xác định ngày này rơi vào ngày nào trong lịch dương.

Ngày Vía Quan Âm 2017 Lễ ngày Vía Quan Âm của nhà Phật hàng năm đều được tổ chức. Năm 2017 cũng không ngoại lệ, ở các ngôi chùa thờ Phật và một số cư gia tự tổ chức lễ ngày Vía Quan Âm. Theo lịch dương, ngày Vía Quan Âm năm 2017 rơi vào ngày 16 tháng 3, ngày 14 tháng 5 và ngày 7 tháng 11.

Ngày Vía Quan Âm 2018 Ngày Vía Quan Âm năm 2018 cũng là năm nay trên lịch dương sẽ rơi và ngày 4 tháng 4, ngày 2 tháng 6 và ngày 27 tháng 10. Mọi năm đều tổ chức lễ ngày Vía Quan Âm có tất cả ba ngày, năm nay còn một ngày cuối cùng, nếu ai có nhu cầu, muốn đi lễ bái Quan Âm có thể chọn ngày 27 tháng 10 này, lên các ngôi chùa có tổ chức lễ.

Ý nghĩa 3 ngày Vía Quan Âm Ngày Vía Phật Bà Quan Âm Ngày Vía Quan Âm vốn là một trong những đại lễ nhà Phật, có ý nghĩa hết sức quan trọng mang tính tôn giáo và văn hóa.

Ngày Vía Phật Bà Quan Âm

Tượng Phật bà Quan Âm trong điện thờ

Trong tôn giáo, Quán Thế Âm là một tín ngưỡng có từ lâu và được rất nhiều người thờ phụng. Đây là một vị chân thân Bồ tát rất có địa vị trong nhà Phật, ở dân gian cũng có danh vọng cực cao, mang rộng tín ngưỡng Phật đạo. Đối với văn hóa, Quán Thế Âm cũng là biểu tượng cho văn hóa tín ngưỡng và văn hóa truyền thống của nhiều nơi, ngày Vía Quan Âm coi như là một minh chứng cho điều này. Trong ngày Vía Quan Âm, lễ được tổ chức tuy không phải rất lớn nhưng nhu yếu đầy đủ không kém, đều là sự thành kính thờ cúng của phật tử và người tin đạo.

Bài khấn ngày Vía Quan Thế Âm Bồ Tát Trong ngày tổ chức lễ ngày Vía Quan Âm, luôn luôn sẽ có việc khấn lễ. Ở đây có một bài khấn thường dùng đễ khấn cúng Quán Thế Âm, thường dùng trong ngày Vía Quan Âm.

Con lạy chín phương trời đất, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương

Con nam mo đại từ đại bi linh cảm Quán Thế Bồ Tát

Con xin kính lạy Đức Viên Thông Giáo chủ thùy từ chứng giám.

Tín chủ con thành tâm đến trước Phật đài, nơi điện cửa Hoa, kính dâng phẩm vật, hương hoa kim ngân tịnh tài, ngũ thể đầu thành, nhất tâm kính lễ dưới tòa sen hồng. Cúi xin được Đại sĩ không rời bạn nguyện, theo Phật phó chúc trên cung trời Đạo lợi, che chở cứu vớt chúng sinh…

Đây là một đoạn văn khấn ngày Vía Quan Âm, cùng văn khấn không thể thiếu chính là lễ cúng lên Đức Quán Thế Âm. Muốn biết dâng lễ cúng lên Quán Thế Âm trong ngày Vía Quan Âm như thế nào, mời xem bài Xem ngày Vía Quan Âm và ngày Vía Quan Âm cúng gì.

Thơ hay ngày Vía Quan Âm Thơ hay ngày Vía Quan Âm

Đức Quán Thế Âm dẫm đài sen cầm bình Ngọc Tịnh và cành dương liễu

Thơ hay ca ngợi Đức Quán Thế Âm rất nhiều, những bài thơ này đều được dùng đọc cùng văn khấn vào ngày lễ cúng Vía Quan Âm, hoặc là đọc trong lễ giảng kinh trong ngày vía.

Ở đây có một đoạn thơ ngắn về Quán Thế Âm thường dùng trong ngày Vía Quan Âm

Cành dương hóa thiện cõi nhân thiên

Cam lộ nước mát giải nghiệp duyên

Thần thông vi diệu ngời công hạnh

Cứu vớt nhân sinh tục lụy phiền…

Liên hệ: http://vansu.net

Hoặc mail: lienhe@vansu.net

Địa chỉ: Cao Lỗ, Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội

Điện thoại: 01653529856

35 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment