Localizable.strings 6.25 KB
Newer Older
1

2 3
"A network error occured during the export" = "Ett nätverksfel inträffade under exporten";

Jenkins's avatar
Jenkins committed
4
/* No password on this account text field placeholder */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
5
"Account has no password" = "Kontot har inget lösenord";
Jenkins's avatar
Jenkins committed
6

7
/* Contextual menu action */
8 9
"Add to contacts" = "Lägg till i kontakter";

Jenkins's avatar
Jenkins committed
10
/* Contextual menu action */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
11
"Place video call" = "Placera  videosamtal";
Jenkins's avatar
Jenkins committed
12 13

/* Contextual menu action */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
14
"Place audio call" = "Placera röstsamtal";
Jenkins's avatar
Jenkins committed
15 16

/* Contextual menu action */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
17
"Clear conversation" = "Rensa konversation";
Jenkins's avatar
Jenkins committed
18 19

/* Contextual menu action */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
20
"Block contact" = "Blockera kontakt";
Jenkins's avatar
Jenkins committed
21

22 23
/* Text shown to the user */
"Alias : " = "Alias: ";
Guillaume Roguez's avatar
Guillaume Roguez committed
24 25

/* Error shown to the user */
26 27 28 29
"An error occured during the export" = "Ett fel inträffade vid exporten";

/* Contextual menu entry */
"Backup account" = "Säkerhetskopiera konto";
Guillaume Roguez's avatar
Guillaume Roguez committed
30

31 32 33
/* Contextual menu action */
"Call number" = "Ring upp nummer";

Jenkins's avatar
Jenkins committed
34
/* File transfer canceled label */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
35
"Canceled" = "Avbruten";
Jenkins's avatar
Jenkins committed
36

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
/* Open panel title */
"Choose a CA list" = "Välj en CA-lista";

/* Open panel title */
"Choose a certificate" = "Välj ett certifikat";

/* Open panel title */
"Choose a directory" = "Välj en mapp";

/* Open panel title */
"Choose a private key file" = "Välj en privat nyckelfil";

/* Open panel prompt for 'Choose a file' */
"Choose CA" = "Välj CA";

/* Open panel prompt for 'Choose a directory' */
"Choose directory" = "Välj mapp";

/* Contextual menu entry */
"Choose file" = "Välj fil";

Jenkins's avatar
Jenkins committed
58 59 60
/* Contextual menu entry */
"Share screen" = "Share screen";

61 62 63
/* No comment provided by engineer. */
"Copy" = "Kopiera";

64 65 66
/* Contextual menu action */
"Copy name" = "Kopiera namn";

67 68 69
/* Contextual menu action */
"Copy number" = "Kopiera nummer";

70 71 72 73 74 75
/* Contextual menu entry */
"Create RING Account" = "Skapa Ring-konto";

/* Contextual menu entry */
"Create SIP Account" = "Skapa SIP-konto";

Jenkins's avatar
Jenkins committed
76 77
/* File transfer failed label */
"Failed" = "Misslyckades";
78 79 80 81 82 83 84

/* Error message shown to user when it is impossible to migrate account */
"Failed to migrate your account. You can retry by pressing Ok or delete your account." = "Kunde inte migrera ditt konto. Du kan försöka igen genom att trycka OK, eller radera ditt konto.";

/* Text shown to user when an error occur at registration */
"Failed to perform lookup" = "Kunde inte utföra uppslagning";

85 86 87 88 89 90
/* Incoming call from {Name} */
"Incoming call from %@" = "Inkommande samtal från %@";

/* Message from {Name} */
"Message from %@" = "Meddelande från %@";

91 92 93
/* User label */
"New SIP account" = "Nytt SIP-konto";

Jenkins's avatar
Jenkins committed
94
/* Displayed as RingID when no accounts are available for selection */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
95
"No account available" = "Inget konto tillgängligt";
96

Jenkins's avatar
Jenkins committed
97
/* Allert message when no accounts are available */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
98
"Navigate to preferences to create a new account" = "Gå till inställningarna för att skapa ett nytt konto";
Jenkins's avatar
Jenkins committed
99

100 101 102 103 104 105 106 107 108
/* Text show to the user when password didn't match */
"Password and confirmation mismatch." = "Lösenord och bekräftelse stämmer inte.";

/* Indication for user */
"Password is too short" = "Lösenordet är för kort";

/* Indication for user */
"Passwords don't match" = "Lösenorden stämmer inte";

109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123
/* Button label */
"Pause" = "Paus";

/* Button label */
"Play" = "Spela";

/* Button Action */
"Refuse" = "Neka";

/* Contextual menu entry */
"Remove value" = "Ta bort värde";

/* Show advice to user */
"Reopen account to see your hash" = "Återöppna kontot för att se ditt hashvärde";

124 125 126 127 128
/* Contextual menu entry */
"Restore account" = "Återställ konto";

/* Button title */
"Revise Input" = "Revidera indata";
129

130
/* Text shown to the user */
131
"RingID : " = "Ring-ID : ";
132

133 134 135
/* No comment provided by engineer. */
"Share" = "Dela";

Jenkins's avatar
Jenkins committed
136 137 138
/* File transfer successful label */
"Success" = "Slutfört";

139 140 141
/* No comment provided by engineer. */
"Text Actions" = "Textåtgärder";

142 143 144 145
/* Text shown to user when his username is available to be registered */
"The entered username is available" = "Angivet användarnamn är tillgängligt";

/* Text shown to user when his username is invalid to be registered */
146
"The entered username is invalid. It must have at least 3 characters and contain only lowercase alphanumeric characters." = "Användarnamnet är ogiltigt. Det måste ha minst 3 tecken och får endast innehålla små bokstäver.";
147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

/* Text shown to user when his username is already registered */
"The entered username is not available" = "Lösenordet är inte tillgängligt";

/* Text shown to the user */
"The following account needs to be migrated to the new Ring account format:" = "Följande konto behöver migreras till det nya Ring-kontoformatet:";

/* Error shown to the user */
"The password you entered does not unlock this account" = "Det angivna lösenordet låser inte upp detta konto";

/* Title shown to user to concat with Pin */
"To complete the processs, you need to open Ring on the new device and choose the option \"Link this device to an account\". Your pin is valid for 10 minutes." = "För att slutföra åtgärden, måste du nu öppna Ring på den nya enheten och välja alternativet \"Koppla den här enheten till ett konto\". PIN-koden är giltig i 10 minuter.";

/* Text shown to the user */
"To proceed with the migration, you must choose a password for your account. This password will be used to encrypt your master key. It will be required for adding new devices to your Ring account. If you are not ready to choose a password, you may close Ring and resume the migration later." = "För att gå vidare med migreringen, måste du välja ett lösenord för ditt konto. Detta lösenord kommer att användas för att kryptera din huvudnyckel. Huvudnyckeln krävs för att lägga till nya enheter till ditt Ring-konto. Om du inte är redo att välja ett lösenord, kan du stänga ner Ring och återuppta migreringen senare.";

163 164 165
/* Name used when user leave field empty */
"Unknown" = "Okänd";

166 167 168
/* Error shown to user */
"You have to migrate your account before exporting" = "Du måste migrera ditt konto före exporten";

Jenkins's avatar
Jenkins committed
169 170 171 172 173 174
/* Remove account alert title */
"Remove account" = "Remove account";

/* Remove account alert message */
"By clicking \"OK\" you will remove this account on this device! This action can not be undone. Also, your registered name can be lost." = "By clicking \"OK\" you will remove this account on this device! This action can not be undone. Also, your registered name can be lost.";

Jenkins's avatar
Jenkins committed
175 176 177
/* export account button title */
"Select archive" = "Select archive";