Localizable.strings 6.5 KB
Newer Older
Jenkins's avatar
Jenkins committed
1 2 3

"A network error occured during the export" = "Ndodhi një gabim rrjeti gjatë eksportimit";

Jenkins's avatar
Jenkins committed
4 5 6
/* No password on this account text field placeholder */
"Account has no password" = "Llogari s’ka fjalëkalim";

Jenkins's avatar
Jenkins committed
7 8 9
/* Contextual menu action */
"Add to contacts" = "Shtoje te kontaktet";

Jenkins's avatar
Jenkins committed
10
/* Contextual menu action */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
11
"Place video call" = "Bëni një thirrje video";
Jenkins's avatar
Jenkins committed
12 13

/* Contextual menu action */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
14
"Place audio call" = "Bëni një thirrje audio";
Jenkins's avatar
Jenkins committed
15 16

/* Contextual menu action */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
17
"Clear conversation" = "Pastroje bisedën";
Jenkins's avatar
Jenkins committed
18 19

/* Contextual menu action */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
20
"Block contact" = "Bllokojeni kontaktin";
Jenkins's avatar
Jenkins committed
21

Jenkins's avatar
Jenkins committed
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
/* Text shown to the user */
"Alias : " = "Alias: ";

/* Error shown to the user */
"An error occured during the export" = "Ndodhi një gabim gjatë eksportimit";

/* Contextual menu entry */
"Backup account" = "Kopjeruaje llogarinë";

/* Contextual menu action */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
32
"Call number" = "Thirre numrin";
Jenkins's avatar
Jenkins committed
33

Jenkins's avatar
Jenkins committed
34
/* File transfer canceled label */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
35
"Canceled" = "U anulua";
Jenkins's avatar
Jenkins committed
36

Jenkins's avatar
Jenkins committed
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
/* Open panel title */
"Choose a CA list" = "Zgjidhni një listë AD-sh";

/* Open panel title */
"Choose a certificate" = "Zgjidhni një dëshmi";

/* Open panel title */
"Choose a directory" = "Zgjidhni një drejtori";

/* Open panel title */
"Choose a private key file" = "Zgjidhni një kartelë kyçi privat";

/* Open panel prompt for 'Choose a file' */
"Choose CA" = "Zgjidhni AD";

/* Open panel prompt for 'Choose a directory' */
"Choose directory" = "Zgjidhni drejtori";

/* Contextual menu entry */
"Choose file" = "Zgjidhni kartelë";

Jenkins's avatar
Jenkins committed
58 59 60
/* Contextual menu entry */
"Share screen" = "Share screen";

Jenkins's avatar
Jenkins committed
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
/* No comment provided by engineer. */
"Copy" = "Kopjoje";

/* Contextual menu action */
"Copy name" = "Kopjo emrin";

/* Contextual menu action */
"Copy number" = "Kopjoje numrin";

/* Contextual menu entry */
"Create RING Account" = "Krijoni Llogari RING";

/* Contextual menu entry */
"Create SIP Account" = "Krijoni Llogari SIP";

Jenkins's avatar
Jenkins committed
76 77
/* File transfer failed label */
"Failed" = "Dështoi";
Jenkins's avatar
Jenkins committed
78 79

/* Error message shown to user when it is impossible to migrate account */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
80
"Failed to migrate your account. You can retry by pressing Ok or delete your account." = "Migrimi i llogarisë tuaj dështoi. Mund të riprovoni duke shtypur OK, ose duke fshirë llogarinë tuaj.";
Jenkins's avatar
Jenkins committed
81 82

/* Text shown to user when an error occur at registration */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
83
"Failed to perform lookup" = "Kryerja e kërkimit   dështoi";
Jenkins's avatar
Jenkins committed
84 85 86 87 88 89 90 91 92 93

/* Incoming call from {Name} */
"Incoming call from %@" = "Thirrje ardhëse pre %@";

/* Message from {Name} */
"Message from %@" = "Mesazh nga %@";

/* User label */
"New SIP account" = "Llogari e re SIP";

Jenkins's avatar
Jenkins committed
94
/* Displayed as RingID when no accounts are available for selection */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
95
"No account available" = "S’ka llogari gati";
Jenkins's avatar
Jenkins committed
96

Jenkins's avatar
Jenkins committed
97
/* Allert message when no accounts are available */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
98
"Navigate to preferences to create a new account" = "Që të krijoni një llogari të re, kaloni te parapëlqimet";
Jenkins's avatar
Jenkins committed
99

Jenkins's avatar
Jenkins committed
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127
/* Text show to the user when password didn't match */
"Password and confirmation mismatch." = "Mospërputhje fjalëkalimi dhe ripohimi të tij";

/* Indication for user */
"Password is too short" = "Fjalëkalimi është shumë i shkurtër";

/* Indication for user */
"Passwords don't match" = "Fjalëkalimet nuk përputhen";

/* Button label */
"Pause" = "Pushim";

/* Button label */
"Play" = "Luaje";

/* Button Action */
"Refuse" = "Hidhe tej";

/* Contextual menu entry */
"Remove value" = "Hiqe vlerën";

/* Show advice to user */
"Reopen account to see your hash" = "Rihapni llogarinë që të shihni hashin tuaj";

/* Contextual menu entry */
"Restore account" = "Riktheje llogarinë";

/* Button title */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
128
"Revise Input" = "Rishikoni Ç’u Dha";
Jenkins's avatar
Jenkins committed
129 130 131 132 133

/* Text shown to the user */
"RingID : " = "RingID:";

/* No comment provided by engineer. */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
134
"Share" = "Ndajeni me të tjerë";
Jenkins's avatar
Jenkins committed
135

Jenkins's avatar
Jenkins committed
136 137 138
/* File transfer successful label */
"Success" = "Sukses";

Jenkins's avatar
Jenkins committed
139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163
/* No comment provided by engineer. */
"Text Actions" = "Veprime Teksti";

/* Text shown to user when his username is available to be registered */
"The entered username is available" = "Emri i dhënë për përdorues është i lirë";

/* Text shown to user when his username is invalid to be registered */
"The entered username is invalid. It must have at least 3 characters and contain only lowercase alphanumeric characters." = "Emri i dhënë i përdoruesit është i pavlefshëm. Një i tillë duhet të ketë të paktën 3 shenja dhe të përmbajë vetëm shenja alfanumerike me të vogla.";

/* Text shown to user when his username is already registered */
"The entered username is not available" = "Emri i dhënë për përdorues s’është i lirë";

/* Text shown to the user */
"The following account needs to be migrated to the new Ring account format:" = "Llogaria vijuese lypset të migrohet nën formatin e llogarisë së re RING";

/* Error shown to the user */
"The password you entered does not unlock this account" = "Fjalëkalimi që dhatë nuk e shkyç këtë llogari";

/* Title shown to user to concat with Pin */
"To complete the processs, you need to open Ring on the new device and choose the option \"Link this device to an account\". Your pin is valid for 10 minutes." = "Që të plotësohet procesi, lypset të hapni Ring-un në një pajisje të re dhe të zgjidhni mundësinë \"Lidheni këtë pajisje me një llogari\". Pin-i juaj është i vlefshëm vetëm për 10 minuta.";

/* Text shown to the user */
"To proceed with the migration, you must choose a password for your account. This password will be used to encrypt your master key. It will be required for adding new devices to your Ring account. If you are not ready to choose a password, you may close Ring and resume the migration later." = "Që të vazhdohet migrimi, duhet të zgjidhni një fjalëkalim për llogarinë tuaj. Ky fjalëkalim do të përdoret për të fshehtëzuar kyçin tuaj të përgjithshëm. Do të kërkohet për shtim pajisjesh të reja te llogaria juaj Ring. Nëse s’jeni gati të zgjidhni një fjalëkalim, mund ta mbyllni Ring-un dhe t’i riktheheni migrimit më vonë.";

/* Name used when user leave field empty */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
164
"Unknown" = "I panjohur";
Jenkins's avatar
Jenkins committed
165 166 167 168

/* Error shown to user */
"You have to migrate your account before exporting" = "Llogarinë tuaj duhet ta migroni përpara eksportimit";

Jenkins's avatar
Jenkins committed
169 170 171 172 173 174
/* Remove account alert title */
"Remove account" = "Remove account";

/* Remove account alert message */
"By clicking \"OK\" you will remove this account on this device! This action can not be undone. Also, your registered name can be lost." = "By clicking \"OK\" you will remove this account on this device! This action can not be undone. Also, your registered name can be lost.";

Jenkins's avatar
Jenkins committed
175 176 177
/* export account button title */
"Select archive" = "Select archive";