Commit 0bb31374 authored by Jenkins's avatar Jenkins

i18n: automatic bump

Change-Id: I50a670d2b33cb70d1b76e39d919626884186339d
parent f2bb17d9
......@@ -27,7 +27,7 @@
"eoS-s7-b3w.title" = "Annuler";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Ok"; ObjectID = "fOn-FV-2x8"; */
"fOn-FV-2x8.title" = "Ok";
"fOn-FV-2x8.title" = "OK";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Register"; ObjectID = "lT3-Bh-MnL"; */
"lT3-Bh-MnL.title" = "Enregistrer";
......
......@@ -3,7 +3,7 @@
"0eY-9x-bAr.placeholderString" = "URL shërbyesi…";
/* Class = "NSTextFieldCell"; placeholderString = "realm..."; ObjectID = "6u9-cM-ep0"; */
"6u9-cM-ep0.placeholderString" = "realm...";
"6u9-cM-ep0.placeholderString" = "shtrirje…";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Same as local parameters"; ObjectID = "Atv-t7-5YJ"; */
"Atv-t7-5YJ.title" = "Njësoj si parametrat vendorë";
......@@ -12,13 +12,13 @@
"FQ4-fp-Pxj.title" = "Min.";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Audio RTP port Range"; ObjectID = "Jho-hi-Mvg"; */
"Jho-hi-Mvg.title" = "Audio RTP port Range";
"Jho-hi-Mvg.title" = "Interval porte RTP audioje";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Network Interface"; ObjectID = "K9I-vh-jeu"; */
"K9I-vh-jeu.title" = "Ndërfaqe Rrjeti";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Set published address and port"; ObjectID = "OL5-DI-aCq"; */
"OL5-DI-aCq.title" = "Set published address and port";
"OL5-DI-aCq.title" = "Caktoni adresë dhe portë të publikuar";
/* Class = "NSSecureTextFieldCell"; placeholderString = "password..."; ObjectID = "OR2-la-DUE"; */
"OR2-la-DUE.placeholderString" = "fjalëkalim…";
......@@ -27,13 +27,13 @@
"P7k-xH-2mr.placeholderString" = "emër përdoruesi…";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Using TURN"; ObjectID = "QS0-TJ-NQh"; */
"QS0-TJ-NQh.title" = "Using TURN";
"QS0-TJ-NQh.title" = "Po përdoret TURN";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Published Address"; ObjectID = "Qf3-E3-5U6"; */
"Qf3-E3-5U6.title" = "Adresë e Publikuar";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Video RTP port Range"; ObjectID = "XA8-Sy-CYG"; */
"XA8-Sy-CYG.title" = "Video RTP port Range";
"XA8-Sy-CYG.title" = "Interval porte RTP video";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Min"; ObjectID = "a6W-wm-OmC"; */
"a6W-wm-OmC.title" = "Min.";
......@@ -45,10 +45,10 @@
"fB0-X8-GXk.title" = "Radio";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Registration expire"; ObjectID = "fCd-4d-sP0"; */
"fCd-4d-sP0.title" = "Registration expire";
"fCd-4d-sP0.title" = "Skadim regjistrimi";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Using STUN"; ObjectID = "gVd-Dw-1B4"; */
"gVd-Dw-1B4.title" = "Using STUN";
"gVd-Dw-1B4.title" = "Po përdoret STUN";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Max"; ObjectID = "oa2-Pe-6Uw"; */
"oa2-Pe-6Uw.title" = "Maks.";
......
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Output"; ObjectID = "2gZ-Ab-XHf"; */
"2gZ-Ab-XHf.title" = "Output";
"2gZ-Ab-XHf.title" = "Përfundim";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Recordings"; ObjectID = "9HH-Pa-4Aq"; */
"9HH-Pa-4Aq.title" = "Incizime";
......@@ -9,13 +9,13 @@
"B0r-wh-wc3.title" = "Pajisje audio";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Always recording"; ObjectID = "jeD-Nk-KHA"; */
"jeD-Nk-KHA.title" = "Always recording";
"jeD-Nk-KHA.title" = "Përherë në incizim";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Save in"; ObjectID = "ksV-r2-EVJ"; */
"ksV-r2-EVJ.title" = "Ruaje te";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Mute DTMF"; ObjectID = "pAA-Iv-EmI"; */
"pAA-Iv-EmI.title" = "Mute DTMF";
"pAA-Iv-EmI.title" = "Heshto DTMF-n";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Input"; ObjectID = "x1o-rT-jy6"; */
"x1o-rT-jy6.title" = "Input";
"x1o-rT-jy6.title" = "Futje";
......@@ -60,7 +60,7 @@
"osk-LS-0Qg.placeholderString" = "Emër personi";
/* Class = "NSButton"; ibShadowedToolTip = "Pick up"; ObjectID = "qgD-3D-nD5"; */
"qgD-3D-nD5.ibShadowedToolTip" = "Pick up";
"qgD-3D-nD5.ibShadowedToolTip" = "Përgjigjuni Thirrjes";
/* Class = "NSButton"; ibShadowedToolTip = "Mute Audio"; ObjectID = "tQl-cT-0Lb"; */
"tQl-cT-0Lb.ibShadowedToolTip" = "Hiqja Zërin";
......
......@@ -113,7 +113,7 @@
"RingID : " = "RingID:";
/* No comment provided by engineer. */
"Share" = "Share";
"Share" = "Ndajeni me të tjerë";
/* File transfer successful label */
"Success" = "Sukses";
......@@ -143,7 +143,7 @@
"To proceed with the migration, you must choose a password for your account. This password will be used to encrypt your master key. It will be required for adding new devices to your Ring account. If you are not ready to choose a password, you may close Ring and resume the migration later." = "Që të vazhdohet migrimi, duhet të zgjidhni një fjalëkalim për llogarinë tuaj. Ky fjalëkalim do të përdoret për të fshehtëzuar kyçin tuaj të përgjithshëm. Do të kërkohet për shtim pajisjesh të reja te llogaria juaj Ring. Nëse s’jeni gati të zgjidhni një fjalëkalim, mund ta mbyllni Ring-un dhe t’i riktheheni migrimit më vonë.";
/* Name used when user leave field empty */
"Unknown" = "E panjohur";
"Unknown" = "I panjohur";
/* Error shown to user */
"You have to migrate your account before exporting" = "Llogarinë tuaj duhet ta migroni përpara eksportimit";
......
......@@ -177,7 +177,7 @@
"465.title" = "Kaloje Në Shkronjë të Vogël";
/* Class = "NSMenuItem"; title = "Capitalize"; ObjectID = "466"; */
"466.title" = "Capitalize";
"466.title" = "Kaloje Në Shkronjë të Madhe";
/* Class = "NSMenuItem"; title = "Paste and Match Style"; ObjectID = "485"; */
"485.title" = "Ngjite dhe Përputhi Stilin";
......
/* Class = "NSTextFieldCell"; placeholderString = "Display Role"; ObjectID = "Jcn-cg-rbR"; */
"Jcn-cg-rbR.placeholderString" = "Display Role";
"Jcn-cg-rbR.placeholderString" = "Shfaqi Rolin";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Text Cell"; ObjectID = "M4f-N4-msh"; */
"M4f-N4-msh.title" = "Kutizë Teksti";
......
......@@ -24,7 +24,7 @@
"Pav-Bw-GgK.title" = "Titull";
/* Class = "NSTextFieldCell"; placeholderString = "Display Role"; ObjectID = "Q1F-xo-N3e"; */
"Q1F-xo-N3e.placeholderString" = "Display Role";
"Q1F-xo-N3e.placeholderString" = "Shfaqi Rolin";
/* Class = "NSTextFieldCell"; placeholderString = "date"; ObjectID = "UKP-Et-CT0"; */
"UKP-Et-CT0.placeholderString" = "datë";
......@@ -63,7 +63,7 @@
"sGB-x7-gig.placeholderString" = "n";
/* Class = "NSTextFieldCell"; placeholderString = "Display Role"; ObjectID = "uSw-g5-kte"; */
"uSw-g5-kte.placeholderString" = "Display Role";
"uSw-g5-kte.placeholderString" = "Shfaqi Rolin";
/* Class = "NSSearchFieldCell"; placeholderString = "Name, ringID"; ObjectID = "vvE-nM-kSl"; */
"vvE-nM-kSl.placeholderString" = "Emër, ringID";
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment