Localizable.strings 13 KB
Newer Older
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176
 /*
 * Copyright (C) 2017-2019 Savoir-faire Linux Inc.
 *
 * Author: Silbino Gonçalves Matado <silbino.gmatado@savoirfairelinux.com>
 *
 * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
 * it under the terms of the GNU General Public License as published by
 * the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
 * (at your option) any later version.
 *
 * This program is distributed in the hope that it will be useful,
 * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
 * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
 * GNU General Public License for more details.
 *
 * You should have received a copy of the GNU General Public License
 * along with this program; if not, write to the Free Software
 * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.
 */

// Global
"global.homeTabBarTitle" = "Kreu";
"global.contactRequestsTabBarTitle" = "Ftesa";
"global.meTabBarTitle" = "Llogari";
"global.ok" = "OK";

// Scan
"scan.badQrCode" = "Kod QR i gabuar";
"scan.search" = "Po kërkohet…";

// Smartlist
"smartlist.yesterday" = "Dje";
"smartlist.results" = "Përfundime Kërkimi";
"smartlist.conversations" = "Biseda";
"smartlist.searching" = "Po kërkohet…";
"smartlist.noResults" = "S’ka përfundime";
"smartlist.noConversation" = "S’ka biseda";
"smartlist.searchBarPlaceholder" = "Jepni emrin…";
"smartlist.noNetworkConnectivity" = "Pa lidhje në rrjet";
"smartlist.cellularAccess" = "Sigurohuni qe te rregullimet tuaja i është dhënë hyrje te celulari";
"smartlist.accountsTitle" = "Llogari";
"smartlist.addAccountButton" = "+ Shtoni Llogari";
"smartlist.noNumber" = "Kontakti i përzgjedhur s’ka ndonjë numër";
"smartlist.selectOneNumber" = "Përzgjidhni një nga numrat";

//Conversation
"conversation.messagePlaceholder" = "Shkruani mesazhin tuaj…";

//Invitations
"invitations.noInvitations" = "S’ka ftesa";

// Walkthrough

//Welcome Screen
"welcome.title" = "Mirë se vini te Jami !";
"welcome.text" = "Jami është një platformë e lirë dhe universale komunikimesh që ruan privatësinë dhe liritë e përdoruesve";
"welcome.linkDevice" = "Lidheni këtë pajisje me një llogari";
"welcome.createAccount" = "Krijoni një llogari Jami";

//Creation Profile Screen
"createProfile.skipCreateProfile" = "Anashkaloje";
"createProfile.profileCreated" = "Pasuesi";
"createProfile.title" = "Personalizoni profilin tuaj";
"createProfile.enterNameLabel" = "Jepni një emër për në ekran";
"createProfile.enterNamePlaceholder" = "Jepni emër";
"createProfile.subtitle" = "Profili juaj do të ndahet me kontaktet tuaja. Mund ta ndryshoni në çfarëdo kohe.";
"createProfile.createYourAvatar" = "Krijoni avatarin tuaj";

//Create Account form
"createAccount.createAccountFormTitle" = "Krijoni llogarinë tuaj";
"createAccount.chooseStrongPassword" = "Për të mbrojtur llogarinë tuaj Jami, zgjidhni fjalëkalim të fuqishëm që do ta mbani mend.";
"createAccount.enterNewUsernamePlaceholder" = "Emër përdoruesi";
"createAccount.newPasswordPlaceholder" = "Fjalëkalim";
"createAccount.repeatPasswordPlaceholder" = "Ripohoni fjalëkalimin";
"createAccount.passwordCharactersNumberError" = "Minimumi 6 shenja";
"createAccount.passwordNotMatchingError" = "fjalëkalimet nuk përputhen";
"createAccount.lookingForUsernameAvailability" = "po shihet për pasje…";
"createAccount.invalidUsername" = "emër përdoruesi i pavlefshëm";
"createAccount.usernameAlreadyTaken" = "emër përdoruesi tashmë i zënë";
"createAccount.loading" = "Po ngarkohet";
"createAccount.waitCreateAccountTitle" = "Po shtohet llogaria";
"createAccount.RegisterAUsername" = "Regjistroni një emër përdoruesi";
"createAccount.ChooseAPassword" = "Fshehtëzoje llogarinë time";
"createAccount.PasswordInformation" = "Zgjidhni një fjalëkalim për të fshehtëzuar llogarinë tuaj vendore. Mos e harroni, përndryshe s’do të jeni në gjendje të rimerrni llogarinë tuaj";
"createAccount.EnableNotifications" = "Njoftime";
"createAccount.Recommended" = "(E këshilluar)";
"createAccount.UsernameNotRegisteredTitle" = "Gabim rrjeti";
"createAccount.UsernameNotRegisteredMessage" = "Llogaria u krijua, por emri i përdoruesit s’u regjistrua";
"createAccount.timeoutTitle" = "Llogaria u Krijua";
"createAccount.timeoutMessage" = "Regjistrim përdoruesi në kryerje e sipër… Mund të dojë pak çaste.";

//Link To Account form
"linkToAccount.waitLinkToAccountTitle" = "Lidhje llogarish";
"linkToAccount.linkButtonTitle" = "Lidhni pajisje";
"linkToAccount.passwordPlaceholder" = "Fjalëkalim";
"linkToAccount.pinPlaceholder" = "PIN";
"linkToAccount.passwordLabel" = "Jepni Fjalëkalimin";
"linkToAccount.pinLabel" = "Jepni PIN-in";
"linkToAccount.explanationPinMessage" = "Që të prodhohet kodi PIN, kaloni te ndarja e administrimit të llogarive, te pajisja që përmban llogarinë që doni të përdorni. Te rregullime pajisje, Përzgjidhni \"Lidhni me këtë llogari një pajisje tjetër\". Do të merrni PIN-in e nevojshëm për të plotësuar këtë formular. PIN-i vlen vetëm për 10 minuta.";

//Alerts
"alerts.accountCannotBeFoundTitle" = "S’gjendet dot llogari";
"alerts.accountCannotBeFoundMessage" = "S’u gjet dot llogaria në rrjetin Jami. Sigurohuni që qe eksportuar në Jami që prej një pajisjeje ekzistuese, dhe që kredencialet e dhëna për hyrjen janë të sakta.";
"alerts.accountAddedTitle" = "Llogaria u Shtua";
"alerts.accountNoNetworkTitle" = "S’lidhet dot te rrjeti";
"alerts.accountNoNetworkMessage" = "S’u shtua dot llogaria, ngaqë Jami s’u lidh dot me rrjetin e shpërndarë. Kontrolloni lidhjen e pajisjes tuaj.";
"alerts.accountDefaultErrorTitle" = "Gabim i panjohur";
"alerts.accountDefaultErrorMessage" = "Llogaria s’u krijua dot.";
"alerts.profileTakePhoto" = "Bëni një foto";
"alerts.profileUploadPhoto" = "Ngarkoni foto";
"alerts.profileCancelPhoto" = "Anuloje";
"alerts.accountLinkedTitle" = "Po lidhet llogaria";
"alerts.dbFailedTitle" = "Ndodhi një gabim gjatë nisjes së Jami-t";
"alerts.dbFailedMessage" = "Ju lutemi, mbylleni aplikacionin dhe provoni ta rihapni";
"alerts.confirmBlockContact" = "Jeni i sigurt se doni të bllokohet ky kontakt? Edhe historiku i bisedave me këtë kontakt do të fshihet përgjithmonë.";
"alerts.confirmBlockContactTitle" = "Bllokoje Kontaktin";
"alerts.confirmDeleteConversation" = "Jeni i sigurt se doni të fshihet përgjithmonë kjo bisedë?";
"alerts.confirmDeleteConversationFromContact" = "Jeni i sigurt se doni të fshihet biseda me këtë kontakt?";
"alerts.confirmDeleteConversationTitle" = "Fshije Bisedën";
"alerts.confirmClearConversation" = "Jeni i sigurt se doni të fshihet biseda me këtë kontakt?";
"alerts.confirmClearConversationTitle" = "Pastroje Bisedën";

//Actions
"actions.blockAction" = "Bllokoje";
"actions.deleteAction" = "Fshije";
"actions.cancelAction" = "Anuloje";
"actions.clearAction" = "Pastroje";
"actions.backAction" = "Mbrapsht";
"alerts.incomingCallAllertTitle" = "Thirrje nga";
"alerts.incomingCallButtonAccept" = "Pranoje";
"alerts.incomingCallButtonIgnore" = "Shpërfille";

//Calls
"calls.callItemTitle" = "Thirre";
"calls.unknown" = "I panjohur";
"calls.incomingCallInfo" = "dëshiron të flasë me ju";
"calls.ringing" = "Po thirret…";
"calls.connecting" = "Po lidhet…";
"calls.searching" = "Po kërkohet…";
"calls.callFinished" = "Thirrja përfundoi";
"calls.currentCallWith" = "Thirre me";

//Account Page
"accountPage.devicesListHeader" = "Pajisje";
"accountPage.settingsHeader" = "Rregullime";
"accountPage.username" = "emër përdoruesi:";
"accountPage.usernameNotRegistered" = "emër përdoruesi: jo i regjistruar";
"accountPage.credentialsHeader" = "Hollësi Llogarie";
"accountPage.enableProxy" = "Aktivizo Ndërmjetës";
"accountPage.blockedContacts" = "Bllokoje Listën";
"accountPage.unblockContact" = "ZHBLLOKOJE";
"accountPage.proxyAddressAlert" = "Jepni adresë ndërmjetësi";
"accountPage.enableProxy" = "Aktivizo Ndërmjetës";
"accountPage.noProxyExplanationLabel" = "Pajisja juaj s’do të marrë njoftime kur ndërmjetësi të jetë çaktivizuar";
"accountPage.saveProxyAddress" = "Ruaje";
"accountPage.proxyPaceholder" = "Adresë ndërmjetësi";
"accountPage.enableNotifications" = "Aktivizoni Njoftime";
"accountPage.proxyDisabledAlertTitle" = "Shërbyesi Ndërmjetës u Çaktivizua";
"accountPage.proxyDisabledAlertBody" = "Që të mund të merrni njoftime, ju lutemi, aktivizoni ndërmjetësin";
"accountPage.revokeDeviceTitle" = "Shfuqizoje pajisjen";
"accountPage.revokeDeviceMessage" = "Jeni i sigurt se doni të shfuqizohet kjo pajisje. Ky veprim s’mund të zhbëhet.";
"accountPage.revokeDeviceButton" = "Shfuqizoje";
"accountPage.revokeDevicePlaceholder" = "Jepni fjalëkalimin tuaj";
"accountPage.deviceRevoked" = "Shfuqizimi i pajisjes u plotësua";
"accountPage.deviceRevocationProgress" = "Po shfuqizohet…";
"accountPage.deviceRevocationSuccess" = "Pajisja u shfuqizua";
"accountPage.deviceRevocationTryAgain" = "Riprovoni";
"accountPage.deviceRevocationWrongPassword" = "Fjalëkalim i pasaktë";
"accountPage.deviceRevocationUnknownDevice" = "Pajisje e panjohur";
"accountPage.deviceRevocationError" = "Gabim shfuqizimi pajisjeje";
"accountPage.namePlaceholder" = "Emër";
"accountPage.linkDeviceTitle" = "Lidhni një pajisje tjetër";
"accountPage.other" = "Tjetër";
"accountPage.removeAccountTitle" = "Hiqe llogarinë";
"accountPage.removeAccountMessage" = "Duke klikuar \"Hiqe\", do ta hiqni këtë llogari nga kjo pajisje! Ky veprim s’mund të zhbëhet. Po ashtu, emri juaj i regjistruar mund të humbë.";
"accountPage.removeAccountButton" = "Hiqe";
Jenkins's avatar
Jenkins committed
177 178 179
"accountPage.shareAccountDetails" = "Nda Hollësi Llogarie";
"accountPage.contactMeOnJamiTitle" = "Lidhuni me mua në Jami!";
"accountPage.contactMeOnJamiContant" = "Lidhuni me mua duke përdorur \"%s\" në platformën e komunikimeve të shpërndara Jami: https://jami.net";
Jenkins's avatar
Jenkins committed
180

181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234
//Account
"account.sipUsername" = "Emër Përdoruesi";
"account.sipPassword" = "Fjalëkalim";
"account.sipServer" = "Shërbyes SIP";
"account.port" = "Portë";
"account.proxyServer" = "Ndërmjetës";
"account.createSipAccount" = "Krijoni Llogari Sip";
"account.usernameLabel" = "Jepni Emër Përdoruesi";
"account.passwordLabel" = "Jepni Fjalëkalimin";
"account.serverLabel" = "Jepni Adresë";
"account.portLabel" = "Jepni Numër Porte";
"account.accountStatus" = "Gjendje Llogarie";
"account.enableAccount" = "Akitvizo Llogari";
"account.statusOnline" = "Në linjë";
"account.statusOffline" = "Jo në linjë";
"account.statusConnecting" = "Po lidhet";
"account.statusUnknown" = "I panjohur";
"account.statusConnectionerror" = "Gabim Lidhjeje";

//Block List Page
"blockListPage.noBlockedContacts" = "S’ka kontakte të bllokuar";

//Link New Device
"linkDevice.title" = "Lidhni një pajisje të re";
"linkDevice.passwordError" = "Fjalëkalimi që dhatë nuk e shkyç këtë llogari";
"linkDevice.networkError" = "Ndodhi një gabim rrjeti gjatë eksportimit";
"linkDevice.defaultError" = "Ndodhi një gabim gjatë eksportimit";
"linkDevice.explanationMessage" = "Që të plotësohet procesi, lypset ta hapni Jami-n në pajisjen e re dhe të zgjidhni mundësinë \"Lidhe këtë pajisje me një llogari.\" PIN-i juaj është i vlefshëm për 10 minuta";
"linkDevice.hudMessage" = "Po verifikohet";

//Contact Page
"contactPage.startAudioCall" = "Filloni Thirrje Audio";
"contactPage.startVideoCall" = "Filloni Thirrje Video";
"contactPage.sendMessage" = "Dërgoni Mesazh";
"contactPage.clearConversation" = "Pastroje Bisedën";
"contactPage.blockContact" = "Bllokoje Kontaktin";
"contactPage.removeConversation" = "Hiqe Bisedën";

//DataTransfer
"dataTransfer.readableStatusCreated" = "Po gatitet…";
"dataTransfer.readableStatusError" = "Gabim";
"dataTransfer.readableStatusAwaiting" = "Pezull…";
"dataTransfer.readableStatusRefuse" = "Hidhe tej";
"dataTransfer.readableStatusOngoing" = "Po shpërngulet";
"dataTransfer.readableStatusCanceled" = "U anulua";
"dataTransfer.readableStatusSuccess" = "E plotë";
"dataTransfer.readableStatusAccept" = "Pranoje";
"dataTransfer.readableStatusCancel" = "Anuloje";

//Notifications
"notifications.incomingCall" = "Thirrje Ardhëse";
"notifications.missedCall" = "Thirrje të Humbura";
"notifications.acceptCall" = "PRANOJE";
"notifications.refuseCall" = "HIDHE POSHTË";
Jenkins's avatar
Jenkins committed
235
"notifications.newFile" = "Kartelë e re";
236 237 238 239 240 241 242 243
"dataTransfer.readableStatusAwaiting" = "Pezull…";
"dataTransfer.readableStatusRefuse" = "Hidhe tej";
"dataTransfer.readableStatusOngoing" = "Po shpërngulet";
"dataTransfer.readableStatusCanceled" = "U anulua";
"dataTransfer.readableStatusSuccess" = "E plotë";
"dataTransfer.readableStatusAccept" = "Pranoje";
"dataTransfer.readableStatusCancel" = "Anuloje";

Jenkins's avatar
Jenkins committed
244

245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256
//Generated Message
"generatedMessage.contactAdded" = "Kontakti u shtua";
"generatedMessage.invitationReceived" = "Ftesa u mor";
"generatedMessage.invitationAccepted" = "Ftesa u pranua";
"generatedMessage.outgoingCall" = "Thirrje për";
"generatedMessage.incomingCall" = "Thirrje ardhëse";
"generatedMessage.missedOutgoingCall" = "Thirrje ikse të humbura";
"generatedMessage.missedIncomingCall" = "Thirrje ardhëse të humbura";

//General Settings
"generalSettings.title" = "Rregullime të përgjithshme";
"generalSettings.videoAcceleration" = "Aktivizo përshpejtim videosh";
257