Localizable.strings 12.3 KB
Newer Older
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
 /*
 * Copyright (C) 2017-2019 Savoir-faire Linux Inc.
 *
 * Author: Silbino Gonçalves Matado <silbino.gmatado@savoirfairelinux.com>
 *
 * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
 * it under the terms of the GNU General Public License as published by
 * the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
 * (at your option) any later version.
 *
 * This program is distributed in the hope that it will be useful,
 * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
 * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
 * GNU General Public License for more details.
 *
 * You should have received a copy of the GNU General Public License
 * along with this program; if not, write to the Free Software
 * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.
 */

// Global
"global.homeTabBarTitle" = "Domov";
23
"global.contactRequestsTabBarTitle" = "Pozvánky";
24
"global.meTabBarTitle" = "Účet";
25
"global.ok" = "OK";
26 27

// Scan
28
"scan.badQrCode" = "Zlý QR kód";
29 30 31 32 33
"scan.search" = "Searching…";

// Smartlist
"smartlist.yesterday" = "Včera";
"smartlist.results" = "Search Result";
34 35 36
"smartlist.conversations" = "Konverzácie";
"smartlist.searching" = "Hľadanie...";
"smartlist.noResults" = "Žiadne výsledky";
37 38 39
"smartlist.noConversation" = "No conversations";
"smartlist.searchBarPlaceholder" = "Enter name...";
"smartlist.noNetworkConnectivity" = "Žiadne sieťové pripojenie";
40 41
"smartlist.cellularAccess" = "Uistite, že v nastaveniach je povolený prístup k mobilnej sieti";
"smartlist.accountsTitle" = "Účty";
42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
"smartlist.addAccountButton" = "+ Add Account";
"smartlist.noNumber" = "Selected contact does not have any number";
"smartlist.selectOneNumber" = "Select one of the numbers";

//Conversation
"conversation.messagePlaceholder" = "Type your message...";

//Invitations
"invitations.noInvitations" = "No invitations";

// Walkthrough

//Welcome Screen
"welcome.title" = "Welcome to Jami !";
56 57 58
"welcome.text" = "Jami je slobodná a univerzálna komunikačná platforma, ktorá zachováva súkromie a slobody používateľov.";
"welcome.linkDevice" = "Prepojiť toto zariadenie s účtom";
"welcome.createAccount" = "Vytvoriť Jami účet";
59 60

//Creation Profile Screen
61
"createProfile.skipCreateProfile" = "Preskočiť";
62 63 64
"createProfile.profileCreated" = "Ďalej";
"createProfile.title" = "Personalise your profile";
"createProfile.enterNameLabel" = "Enter a display name";
65
"createProfile.enterNamePlaceholder" = "Zadajte meno";
66 67 68 69
"createProfile.subtitle" = "Your profile will be shared with your contacts. You can change it at any time.";
"createProfile.createYourAvatar" = "Create your avatar";

//Create Account form
70
"createAccount.createAccountFormTitle" = "Vytvoriť váš účet";
71
"createAccount.chooseStrongPassword" = "Choose strong password you will remember to protect your Jami account.";
72 73 74 75 76
"createAccount.enterNewUsernamePlaceholder" = "Používateľské meno";
"createAccount.newPasswordPlaceholder" = "Heslo";
"createAccount.repeatPasswordPlaceholder" = "Potvrďte heslo";
"createAccount.passwordCharactersNumberError" = "Minimálne 6 znakov";
"createAccount.passwordNotMatchingError" = "heslá sa nezhodujú";
77
"createAccount.lookingForUsernameAvailability" = "looking for availability…";
78 79 80 81 82
"createAccount.invalidUsername" = "neplatné používateľské meno";
"createAccount.usernameAlreadyTaken" = "používateľské meno je už zabraté";
"createAccount.loading" = "Načítavanie";
"createAccount.waitCreateAccountTitle" = "Pridávanie účtu";
"createAccount.RegisterAUsername" = "Registrovať používateľské meno";
83 84
"createAccount.ChooseAPassword" = "Encrypt my account";
"createAccount.PasswordInformation" = "Choose a password to encrypt your local account. Don’t forget it or you will not be able to recover your account";
85
"createAccount.EnableNotifications" = "Notifikácie";
86
"createAccount.Recommended" = "(Recommended)";
87 88
"createAccount.UsernameNotRegisteredTitle" = "Chyba siete";
"createAccount.UsernameNotRegisteredMessage" = "Účet bol vytvorený, ale používateľské meno nebolo zaregistrované";
89
"createAccount.timeoutTitle" = "Account Created";
90
"createAccount.timeoutMessage" = "Prebieha registrácia používateľského mena... Chvíľu to potrvá.";
91 92

//Link To Account form
93 94 95
"linkToAccount.waitLinkToAccountTitle" = "Prepájanie účtu";
"linkToAccount.linkButtonTitle" = "Prepájanie zariadenia";
"linkToAccount.passwordPlaceholder" = "Heslo";
96
"linkToAccount.pinPlaceholder" = "PIN";
97 98 99
"linkToAccount.passwordLabel" = "Zadajte heslo";
"linkToAccount.pinLabel" = "Zadajte PIN";
"linkToAccount.explanationPinMessage" = "Pre vygenerovanie PIN kódu musíte ísť do nastavení účtu na zariadení, ktoré už obsahuje účet, ktorý chcete použiť. Zvoľte \"Prepojiť ďalšie zariadenie s týmto účtom\". Potom obdržíte PIN potrebný na vyplnenie tohto formulára. PIN je platný 10 minút.";
100 101

//Alerts
102
"alerts.accountCannotBeFoundTitle" = "Účet sa nedá nájsť";
103
"alerts.accountCannotBeFoundMessage" = "Account couldn't be found on the Jami network. Make sure it was exported on Jami from an existing device, and that provided credentials are correct.";
104 105 106 107 108 109 110 111 112
"alerts.accountAddedTitle" = "Účet pridaný";
"alerts.accountNoNetworkTitle" = "Nedá sa pripojiť ku sieti";
"alerts.accountNoNetworkMessage" = "Účet sa nedal pridať, pretože Jami sa nedokázal pripojiť k distribuovanej sieti. Skontrolujte pripojenie vášho zariadenia.";
"alerts.accountDefaultErrorTitle" = "Neznáma chyba";
"alerts.accountDefaultErrorMessage" = "Účet nemohol byť vytvorený.";
"alerts.profileTakePhoto" = "Urobiť fotografiu";
"alerts.profileUploadPhoto" = "Nahrať fotografiu";
"alerts.profileCancelPhoto" = "Zrušiť";
"alerts.accountLinkedTitle" = "Prepájanie účtu";
113
"alerts.dbFailedTitle" = "An error happned when launching Jami";
114
"alerts.dbFailedMessage" = "Zavrite a znovu otvorte aplikáciu";
115 116 117 118 119 120 121 122 123
"alerts.confirmBlockContact" = "Are you sure you want to block this contact? The conversation history with this contact will also be deleted permanently.";
"alerts.confirmBlockContactTitle" = "Block Contact";
"alerts.confirmDeleteConversation" = "Are you sure you want to delete this conversation permanently?";
"alerts.confirmDeleteConversationFromContact" = "Are you sure you want to delete the conversation with this contact?";
"alerts.confirmDeleteConversationTitle" = "Delete Conversation";
"alerts.confirmClearConversation" = "Are you sure you want to clear the conversation with this contact?";
"alerts.confirmClearConversationTitle" = "Clear Conversation";

//Actions
124 125 126
"actions.blockAction" = "Blokovať";
"actions.deleteAction" = "Vymazať";
"actions.cancelAction" = "Zrušiť";
127
"actions.clearAction" = "Clear";
128
"actions.backAction" = "Späť";
129
"alerts.incomingCallAllertTitle" = "Incoming call from ";
130 131
"alerts.incomingCallButtonAccept" = "Prijať";
"alerts.incomingCallButtonIgnore" = "Ignorovať";
132 133

//Calls
134
"calls.callItemTitle" = "Volať";
135 136 137
"calls.unknown" = "Neznámy";
"calls.incomingCallInfo" = "wants to talk to you";
"calls.ringing" = "Ringing…";
138
"calls.connecting" = "Pripájanie...";
139 140 141 142 143 144
"calls.searching" = "Searching…";
"calls.callFinished" = "Call finished";
"calls.currentCallWith" = "Call with ";

//Account Page
"accountPage.devicesListHeader" = "Zariadenia";
145 146 147
"accountPage.settingsHeader" = "Nastavenia";
"accountPage.username" = "používateľské meno:";
"accountPage.usernameNotRegistered" = "používateľské meno: nezaregistrované";
148
"accountPage.credentialsHeader" = "Account Details";
149
"accountPage.enableProxy" = "Povoliť proxy";
150 151 152
"accountPage.blockedContacts" = "Block List";
"accountPage.unblockContact" = "UNBLOCK";
"accountPage.proxyAddressAlert" = "Provide proxy address";
153
"accountPage.enableProxy" = "Povoliť proxy";
154 155 156 157 158 159
"accountPage.noProxyExplanationLabel" = "Your device won't receive notifications when proxy is disabled";
"accountPage.saveProxyAddress" = "Save";
"accountPage.proxyPaceholder" = "Proxy address";
"accountPage.enableNotifications" = "Enable Notifications";
"accountPage.proxyDisabledAlertTitle" = "Proxy Server Disabled";
"accountPage.proxyDisabledAlertBody" = "In order to receive notifications, please enable proxy";
160
"accountPage.revokeDeviceTitle" = "Odobrať zariadenie";
161
"accountPage.revokeDeviceMessage" = "Are you sure you want to revoke this device? This action could not be undone.";
162
"accountPage.revokeDeviceButton" = "Odobrať";
163 164 165 166 167 168 169
"accountPage.revokeDevicePlaceholder" = "Enter your passord";
"accountPage.deviceRevoked" = "Device revocation completed";
"accountPage.deviceRevocationProgress" = "Revoking...";
"accountPage.deviceRevocationSuccess" = "Device was revoked";
"accountPage.deviceRevocationTryAgain" = "Try again";
"accountPage.deviceRevocationWrongPassword" = "Incorrect password";
"accountPage.deviceRevocationUnknownDevice" = "Unknown device";
170
"accountPage.deviceRevocationError" = "Chyba odstraňovania zariadenia";
171
"accountPage.namePlaceholder" = "Meno";
172
"accountPage.linkDeviceTitle" = "Prepojiť ďalšie zariadenie";
173 174 175
"accountPage.other" = "Iné";
"accountPage.removeAccountTitle" = "Remove account";
"accountPage.removeAccountMessage" = "By clicking \"Remove\" you will remove this account on this device! This action can not be undone. Also, your registered name can be lost.";
176
"accountPage.removeAccountButton" = "Odstrániť";
177
//Account
178 179
"account.sipUsername" = "Používateľské meno";
"account.sipPassword" = "Heslo";
180 181 182 183
"account.sipServer" = "SIP Server";
"account.port" = "Port";
"account.proxyServer" = "Proxy";
"account.createSipAccount" = "Create Sip Account";
184 185
"account.usernameLabel" = "Zadajte používateľské meno";
"account.passwordLabel" = "Zadajte heslo";
186 187 188 189 190 191
"account.serverLabel" = "Enter Address";
"account.portLabel" = "Enter Port Number";
"account.accountStatus" = "Account Status";
"account.enableAccount" = "Enable Account";
"account.statusOnline" = "Online";
"account.statusOffline" = "Offline";
192
"account.statusConnecting" = "Pripájanie";
193 194 195 196 197 198 199 200
"account.statusUnknown" = "Neznámy";
"account.statusConnectionerror" = "Connection Error";

//Block List Page
"blockListPage.noBlockedContacts" = "No blocked contacts";

//Link New Device
"linkDevice.title" = "Link a new device";
201 202 203
"linkDevice.passwordError" = "Heslo, ktoré ste zadali, neodomyká tento účet";
"linkDevice.networkError" = "Počas exportu sa vyskytla chyba siete";
"linkDevice.defaultError" = "Počas exportu sa vyskytla chyba";
204
"linkDevice.explanationMessage" = "To complete the process, you need to open Jami on the new device and choose the option \"Link this device to an account.\" Your pin is valid for 10 minutes";
205
"linkDevice.hudMessage" = "Overovanie";
206 207 208 209 210 211 212 213 214 215

//Contact Page
"contactPage.startAudioCall" = "Start Audio Call";
"contactPage.startVideoCall" = "Start Video Call";
"contactPage.sendMessage" = "Send Message";
"contactPage.clearConversation" = "Clear Chat";
"contactPage.blockContact" = "Block Contact";
"contactPage.removeConversation" = "Remove Conversation";

//DataTransfer
216
"dataTransfer.readableStatusCreated" = "Inicializácia...";
217 218
"dataTransfer.readableStatusError" = "Chyba";
"dataTransfer.readableStatusAwaiting" = "Pending…";
219
"dataTransfer.readableStatusRefuse" = "Odmietnuť";
220 221 222
"dataTransfer.readableStatusOngoing" = "Transferring";
"dataTransfer.readableStatusCanceled" = "Canceled";
"dataTransfer.readableStatusSuccess" = "Complete";
223 224
"dataTransfer.readableStatusAccept" = "Prijať";
"dataTransfer.readableStatusCancel" = "Zrušiť";
225 226 227 228 229 230 231

//Notifications
"notifications.incomingCall" = "Incoming Call";
"notifications.missedCall" = "Missed Call";
"notifications.acceptCall" = "ACCEPT";
"notifications.refuseCall" = "REFUSE";
"dataTransfer.readableStatusAwaiting" = "Pending…";
232
"dataTransfer.readableStatusRefuse" = "Odmietnuť";
233 234 235
"dataTransfer.readableStatusOngoing" = "Transferring";
"dataTransfer.readableStatusCanceled" = "Canceled";
"dataTransfer.readableStatusSuccess" = "Complete";
236 237
"dataTransfer.readableStatusAccept" = "Prijať";
"dataTransfer.readableStatusCancel" = "Zrušiť";
238 239

//Generated Message
240 241 242 243 244 245 246
"generatedMessage.contactAdded" = "Kontakt pridaný";
"generatedMessage.invitationReceived" = "Bola prijatá pozvánka";
"generatedMessage.invitationAccepted" = "Pozvánka prijatá";
"generatedMessage.outgoingCall" = "Odchádzajúci hovor";
"generatedMessage.incomingCall" = "Prichádzajúci hovor";
"generatedMessage.missedOutgoingCall" = "Zmeškaný odchádzajúci hovory";
"generatedMessage.missedIncomingCall" = "Zmeškaný príchodzí hovor";
247 248

//General Settings
249
"generalSettings.title" = "Všeobecné nastavenia";
250
"generalSettings.videoAcceleration" = "Enable video acceleration";
251