Commit 5e3c322b authored by Jenkins's avatar Jenkins

i18n: automatic bump

Change-Id: Ie737809511dac87e748c36fbc20c29127fe6142d
parent c9ee8238
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Down"; ObjectID = "Bbz-hd-1CE"; */
"Bbz-hd-1CE.title" = "Down";
"Bbz-hd-1CE.title" = "Ule poshtë";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Up"; ObjectID = "CO7-VF-04Q"; */
"CO7-VF-04Q.title" = "Up";
"CO7-VF-04Q.title" = "Ngjite sipër";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Enable ringtones"; ObjectID = "KkI-i1-mfY"; */
"KkI-i1-mfY.title" = "Aktivizo zile";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Up"; ObjectID = "MbZ-7X-K5I"; */
"MbZ-7X-K5I.title" = "Up";
"MbZ-7X-K5I.title" = "Sipër";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Video"; ObjectID = "OSC-eG-2kt"; */
"OSC-eG-2kt.title" = "Video";
......@@ -18,7 +18,7 @@
"aMg-uJ-Krx.title" = "Zile";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Codecs"; ObjectID = "biN-bX-qM1"; */
"biN-bX-qM1.title" = "kodekë";
"biN-bX-qM1.title" = "Kodekë";
/* Class = "NSTextFieldCell"; placeholderString = "Frequency"; ObjectID = "dwG-Ro-bIS"; */
"dwG-Ro-bIS.placeholderString" = "Shpeshti";
......@@ -30,7 +30,7 @@
"gzX-Wc-S6g.title" = "Audio";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Down"; ObjectID = "gza-RF-yKF"; */
"gza-RF-yKF.title" = "Down";
"gza-RF-yKF.title" = "Poshtë";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Play"; ObjectID = "hHf-uc-NlW"; */
"hHf-uc-NlW.title" = "Luaje";
......@@ -39,7 +39,7 @@
"pvl-9U-X4l.placeholderString" = "Emër";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Codecs are used when establishing a communication with someone. They are activable and reorderable (first enabled in list preferred)"; ObjectID = "rRr-la-G9L"; */
"rRr-la-G9L.title" = "Codecs are used when establishing a communication with someone. They are activable and reorderable (first enabled in list preferred)";
"rRr-la-G9L.title" = "Kodekët përdoren kur vendoset një lidhje me dikë. Ata janë të aktivizueshëm dhe të rirenditshëm (i pari në listë është i parapëlqyeri)";
/* Class = "NSTextFieldCell"; placeholderString = "Name"; ObjectID = "rU5-XQ-Ixc"; */
"rU5-XQ-Ixc.placeholderString" = "Emër";
......@@ -6,7 +6,7 @@
"8WI-fC-Due.title" = "RingID";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Bootstrap server"; ObjectID = "B6b-iB-REZ"; */
"B6b-iB-REZ.title" = "Bootstrap server";
"B6b-iB-REZ.title" = "Shërbyes bootstrap";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Permissions"; ObjectID = "EDd-FX-wcz"; */
"EDd-FX-wcz.title" = "Leje";
......@@ -30,7 +30,7 @@
"ddk-1G-0jU.title" = "Përdor agjent vetjak përdoruesi";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Blockchain server"; ObjectID = "fSU-Pc-Y5a"; */
"fSU-Pc-Y5a.title" = "Blockchain server";
"fSU-Pc-Y5a.title" = "Shërbyes blockchain";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Allow calls from peers in your contact list"; ObjectID = "fX7-9W-XFl"; */
"fX7-9W-XFl.title" = "Lejo thirrje prej personash në listën tuaj të kontakteve";
......@@ -42,4 +42,4 @@
"lHI-bz-ddQ.title" = "Upnp u aktivizua";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Registered Name"; ObjectID = "sBB-y7-xhL"; */
"sBB-y7-xhL.title" = "Registered Name";
"sBB-y7-xhL.title" = "Emër i Regjistruar";
......@@ -15,10 +15,10 @@
"7c2-kF-dcs.placeholderString" = "Fjalëkalim…";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Negotiation timeout"; ObjectID = "9Q3-1W-Lh3"; */
"9Q3-1W-Lh3.title" = "Negotiation timeout";
"9Q3-1W-Lh3.title" = "Skadim tratative";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Fallback on RTP"; ObjectID = "Ig9-B1-7N3"; */
"Ig9-B1-7N3.title" = "Fallback on RTP";
"Ig9-B1-7N3.title" = "Përdor RTP";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Private key"; ObjectID = "JHb-iu-ZwI"; */
"JHb-iu-ZwI.title" = "Kyç privat";
......@@ -27,7 +27,7 @@
"Jqz-P0-zAz.title" = "Dëshmi Përdoruesi";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Server name instance for outgoing TLS connection"; ObjectID = "UxS-et-whJ"; */
"UxS-et-whJ.title" = "Server name instance for outgoing TLS connection";
"UxS-et-whJ.title" = "Instancë shërbyesi emrash për lidhjen ikëse TLS";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Use SRTP"; ObjectID = "YtQ-hx-hih"; */
"YtQ-hx-hih.title" = "Përdor SRTP";
......
......@@ -21,4 +21,4 @@
"bsl-nv-Wqq.title" = "Filloni bisedën!";
/* Class = "NSButton"; ibShadowedToolTip = "Record"; ObjectID = "ooq-vs-Xt1"; */
"ooq-vs-Xt1.ibShadowedToolTip" = "Record";
"ooq-vs-Xt1.ibShadowedToolTip" = "Regjistroje";
......@@ -3,10 +3,10 @@
"2cB-dz-KYg.ibShadowedToolTip" = "Mbylle thirrjen";
/* Class = "NSButton"; ibShadowedToolTip = "Join call"; ObjectID = "9e8-ji-QId"; */
"9e8-ji-QId.ibShadowedToolTip" = "Join call";
"9e8-ji-QId.ibShadowedToolTip" = "Merr pjesë në thirrje";
/* Class = "NSButton"; ibShadowedToolTip = "Transfer"; ObjectID = "ChW-kg-Sja"; */
"ChW-kg-Sja.ibShadowedToolTip" = "Transfer";
"ChW-kg-Sja.ibShadowedToolTip" = "Shpërngule";
/* Class = "NSButton"; ibShadowedToolTip = "Hang up"; ObjectID = "D0G-XT-lhI"; */
"D0G-XT-lhI.ibShadowedToolTip" = "Mbylle thirrjen";
......@@ -15,10 +15,10 @@
"Dqv-um-UUk.title" = "URI";
/* Class = "NSTextFieldCell"; placeholderString = "Incoming Display Name"; ObjectID = "EA3-Q5-Dyj"; */
"EA3-Q5-Dyj.placeholderString" = "Incoming Display Name";
"EA3-Q5-Dyj.placeholderString" = "Emër Në Ekran Për Ardhësen";
/* Class = "NSButton"; ibShadowedToolTip = "Record"; ObjectID = "G0w-c3-9pJ"; */
"G0w-c3-9pJ.ibShadowedToolTip" = "Record";
"G0w-c3-9pJ.ibShadowedToolTip" = "Regjistroje";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Answer"; ObjectID = "KPG-pB-gPm"; */
"KPG-pB-gPm.title" = "Përgjigjuni";
......@@ -33,7 +33,7 @@
"TlL-HO-5Ey.title" = "Anuloje";
/* Class = "NSButton"; ibShadowedToolTip = "Record"; ObjectID = "VVL-A4-r7n"; */
"VVL-A4-r7n.ibShadowedToolTip" = "Record";
"VVL-A4-r7n.ibShadowedToolTip" = "Regjistroje";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "wants to talk to you!"; ObjectID = "X0W-vv-xua"; */
"X0W-vv-xua.title" = "dëshiron të bisedojë me ju!";
......@@ -42,7 +42,7 @@
"anb-Y8-JQi.ibShadowedToolTip" = "Mbaje";
/* Class = "NSButton"; ibShadowedToolTip = "Toggle chat"; ObjectID = "fmp-x4-Pef"; */
"fmp-x4-Pef.ibShadowedToolTip" = "Toggle chat";
"fmp-x4-Pef.ibShadowedToolTip" = "Shfaq/fshih fjalosje";
/* Class = "NSButton"; ibShadowedToolTip = "Add participant"; ObjectID = "kIZ-mf-moM"; */
"kIZ-mf-moM.ibShadowedToolTip" = "Shtoni pjesëmarrës";
......@@ -54,7 +54,7 @@
"mc3-HV-hek.ibShadowedToolTip" = "Mbylle thirrjen";
/* Class = "NSButton"; ibShadowedToolTip = "Record"; ObjectID = "oRa-pS-HN2"; */
"oRa-pS-HN2.ibShadowedToolTip" = "Record";
"oRa-pS-HN2.ibShadowedToolTip" = "Regjistroje";
/* Class = "NSTextFieldCell"; placeholderString = "Person name"; ObjectID = "osk-LS-0Qg"; */
"osk-LS-0Qg.placeholderString" = "Emër personi";
......@@ -69,7 +69,7 @@
"tjM-py-p4V.title" = "Shpërfille";
/* Class = "NSTextFieldCell"; placeholderString = "State"; ObjectID = "ugy-uK-901"; */
"ugy-uK-901.placeholderString" = "State";
"ugy-uK-901.placeholderString" = "Gjendje";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Answer"; ObjectID = "wRO-X4-7IU"; */
"wRO-X4-7IU.title" = "Përgjigjuni";
......
......@@ -14,7 +14,7 @@
"Backup account" = "Kopjeruaje llogarinë";
/* Contextual menu action */
"Call number" = "Call number";
"Call number" = "Thirre numrin";
/* Open panel title */
"Choose a CA list" = "Zgjidhni një listë AD-sh";
......@@ -56,10 +56,10 @@
"Entered name not found" = "Emri i dhënë s’gjet";
/* Error message shown to user when it is impossible to migrate account */
"Failed to migrate your account. You can retry by pressing Ok or delete your account." = "Dështoi migrimi i llogarisë tuaj. Mund të riprovoni duke shtypur OK ose duke fshirë llogarinë tuaj.";
"Failed to migrate your account. You can retry by pressing Ok or delete your account." = "Migrimi i llogarisë tuaj dështoi. Mund të riprovoni duke shtypur OK, ose duke fshirë llogarinë tuaj.";
/* Text shown to user when an error occur at registration */
"Failed to perform lookup" = "Failed to perform lookup";
"Failed to perform lookup" = "Kryerja e kërkimit dështoi";
/* Incoming call from {Name} */
"Incoming call from %@" = "Thirrje ardhëse pre %@";
......@@ -149,16 +149,16 @@
"Delete contact" = "Fshije kontaktin";
/* Contextual menu alert title */
"Could not delete MAC contact" = "Could not delete MAC contact";
"Could not delete MAC contact" = "S’u fshi dot kontakti MAC";
/* Contextual menu alert remove contact */
"To delete go to MAC Contacts App" = "To delete go to MAC Contacts App";
"To delete go to MAC Contacts App" = "Për ta fshirë, shkoni te Aplikacioni Kontakte MAC";
/* Contextual menu alert title */
"Contact will be deleted" = "Contact will be deleted";
"Contact will be deleted" = "Kontakti do të fshihet";
/* Contextual menu alert remove contact {Name} */
"Are you sure you want to delete contact \"%@\"" = "Are you sure you want to delete contact \"%@\"";
"Are you sure you want to delete contact \"%@\"" = "Jeni i sigurt se doni të fshihet kontakti \"%@\"";
/* No password on this account text field placeholder */
"Account has no password" = "Account has no password";
"Account has no password" = "Llogari s’ka fjalëkalim";
......@@ -57,7 +57,7 @@
"198.title" = "Përzgjidhi Krejt";
/* Class = "NSMenuItem"; title = "Cut"; ObjectID = "199"; */
"199.title" = "Cut";
"199.title" = "Prije";
/* Class = "NSMenu"; title = "Spelling and Grammar"; ObjectID = "200"; */
"200.title" = "Drejtshkrim dhe Gramatikë";
......@@ -90,10 +90,10 @@
"210.title" = "Kalo te Përzgjedhja";
/* Class = "NSMenuItem"; title = "Speech"; ObjectID = "211"; */
"211.title" = "Speech";
"211.title" = "E folur";
/* Class = "NSMenu"; title = "Speech"; ObjectID = "212"; */
"212.title" = "Speech";
"212.title" = "E folur";
/* Class = "NSMenuItem"; title = "Find Previous"; ObjectID = "213"; */
"213.title" = "Gjej të Mëparshmin";
......@@ -123,10 +123,10 @@
"239.title" = "Zoom";
/* Class = "NSMenuItem"; title = "View"; ObjectID = "295"; */
"295.title" = "View";
"295.title" = "Shiheni";
/* Class = "NSMenu"; title = "View"; ObjectID = "296"; */
"296.title" = "View";
"296.title" = "Shiheni";
/* Class = "NSMenuItem"; title = "Show Toolbar"; ObjectID = "297"; */
"297.title" = "Shfaqe Panelin";
......@@ -147,10 +147,10 @@
"350.title" = "Kopjim/Ngjitje e Mençur";
/* Class = "NSMenuItem"; title = "Smart Quotes"; ObjectID = "351"; */
"351.title" = "Smart Quotes";
"351.title" = "Thonjëza të Mençura";
/* Class = "NSMenuItem"; title = "Smart Links"; ObjectID = "354"; */
"354.title" = "Smart Links";
"354.title" = "Lidhje të Mençura";
/* Class = "NSMenuItem"; title = "Transformations"; ObjectID = "450"; */
"450.title" = "Shndërrime";
......@@ -168,7 +168,7 @@
"457.title" = "Shfaq zëvendësime";
/* Class = "NSMenuItem"; title = "Smart Dashes"; ObjectID = "460"; */
"460.title" = "Smart Dashes";
"460.title" = "Vija ndarëse të Mençura";
/* Class = "NSMenuItem"; title = "Text Replacement"; ObjectID = "462"; */
"462.title" = "Zëvendësim Teksti";
......@@ -180,7 +180,7 @@
"466.title" = "Capitalize";
/* Class = "NSMenuItem"; title = "Paste and Match Style"; ObjectID = "485"; */
"485.title" = "Paste and Match Style";
"485.title" = "Ngjite dhe Përputhi Stilin";
/* Class = "NSMenuItem"; title = "Help"; ObjectID = "490"; */
"490.title" = "Ndihmë";
......
......@@ -33,4 +33,4 @@
"lT3-Bh-MnL.title" = "Regjistrohuni";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Register username on the blockchain"; ObjectID = "tje-EZ-ZPI"; */
"tje-EZ-ZPI.title" = "Register username on the blockchain";
"tje-EZ-ZPI.title" = "Regjistroje në blockchain emrin e përdoruesit";
......@@ -27,7 +27,7 @@
"Q1F-xo-N3e.placeholderString" = "Display Role";
/* Class = "NSTextFieldCell"; placeholderString = "date"; ObjectID = "UKP-Et-CT0"; */
"UKP-Et-CT0.placeholderString" = "date";
"UKP-Et-CT0.placeholderString" = "datë";
/* Class = "NSTabViewItem"; label = "History"; ObjectID = "Wi9-Zd-O1N"; */
"Wi9-Zd-O1N.label" = "Historik";
......@@ -54,7 +54,7 @@
"isD-c6-X5Q.placeholderString" = "hollësi";
/* Class = "NSTextFieldCell"; placeholderString = "Call name"; ObjectID = "j0J-Xd-uth"; */
"j0J-Xd-uth.placeholderString" = "Call name";
"j0J-Xd-uth.placeholderString" = "Emër thirrjeje";
/* Class = "NSTextFieldCell"; placeholderString = "details"; ObjectID = "mK5-kV-YOO"; */
"mK5-kV-YOO.placeholderString" = "hollësi";
......
......@@ -6,7 +6,7 @@
"4bq-ls-mCp.title" = "Madhësi";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Rate"; ObjectID = "5Im-df-jdd"; */
"5Im-df-jdd.title" = "Rate";
"5Im-df-jdd.title" = "Shpejtësi";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Selection"; ObjectID = "VqO-Gm-CbB"; */
"VqO-Gm-CbB.title" = "Përzgjedhje";
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment